Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Vormad-Sittingimage:

Vormad-Sittingimage
Voorstraat 61
4797 BE Willemstad
KvK nr.: 20118229
BTW nr.: NL0419.38.999.B01

Afnemer:
Ieder rechtspersoon die een overeenkomt sluit met Vormad-Sittingimage

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst in de ruimste zin van het woord tussen Afnemer enerzijds en Vormad-Sittingimage anderzijds

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1  Op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Vormad-Sittingimage zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vormad-Sittingimage worden bedongen.

Artikel 2.  Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders is omschreven in de aanbieding.

2.2 Alle aanbiedingen van Vormad-Sittingimage zijn vrijblijvend en Vormad-Sittingimage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Vormad-Sittingimage. Vormad-Sittingimage is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vormad-Sittingimage dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

2.4 Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en/of geproduceerd, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart Afnemer afstand te doen van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden onder rembours dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.3 Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vormad-Sittingimage.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1% per maand.

3.5 Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, is Vormad-Sittingimage gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vormad-Sittingimage.

3.7 Vormad-Sittingimage is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst met Afnemer een aanbetaling van maximaal 50% van de koopsom te verlangen. Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, dan is Vormad-Sittingimage gerechtigd voor iedere deellevering aanbetaling te verlangen.

Artikel 4. Levering.

4.1 De door Vormad-Sittingimage opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Vormad-Sittingimage. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer de producten reeds naar de afnemer zijn verstuurd, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien de producten nog niet zijn verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.4 van toepassing is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien  al hetgeen Afnemer op grond van enige overeenkomst aan Vormad-Sittingimage verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op Afnemer over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1 Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Vormad-Sittingimage daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vormad-Sittingimage de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

Artikel 7. Zichttermijn.

7.1 In geval van koop op afstand heeft Afnemer het recht om binnen 7 dagen, ingaande op de dag van levering, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij artikel 2.4 van toepassing is. Hierbij geldt echter uitdrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de producten niet verbroken mag zijn en de producten in ongeschonden staat bij Vormad-Sittingimage worden afgeleverd. De rechtstreekse kosten van retourzending komen voor rekening van afnemer.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Vormad-Sittingimage, is Vormad-Sittingimage niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vormad-Sittingimage. Vermelde informatie & data hebben alleen betrekking op door Vormad-Sittingimage geleverde artikelen. Vormad-Sittingimage is niet verantwoordelijk voor eventuele schades, veroorzaakt door onjuist vermelde of geïnterpreteerde gegevens en typefouten.

Artikel 9.  Auteursrechten.

9.1 Het eigendom van door Vormad-Sittingimage aan Afnemer afgegeven ontwerpen, stukken en tekeningen verblijft bij Vormad-Sittingimage.

9.2 Afnemer is niet bevoegd om ontwerpen, plannen en/of schetsen van Vormad-Sittingimage te
wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met Vormad-Sittingimage is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.

9.3 Afnemer heeft pas het recht tot uitvoering van het van Vormad-Sittingimage afkomstig ontwerp
verworven nadat hij deze de vergoeding voor schetsontwerp en het definitieve ontwerp heeft voldaan.

9.4 Het ontwerp van Vormad-Sittingimage mag slechts eenmaal worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

9.5 Slechts Vormad-Sittingimage heeft het uitsluitend recht zijn schetsen/tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en te vermenigvuldigen.

9.6 Afnemer zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet
overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het werk dit noodzakelijk maakt.

Artikel 10. Overmacht.

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vormad-Sittingimage, ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vormad-Sittingimage gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Vormad-Sittingimage en de door haar ingeschakelde tussenpersonen toegerekend kan worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen.

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vormad-Sittingimage in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan komt de betreffende bepaling te vervallen en zal vervangen worden door, een door Vormad-Sittingimage vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Vormad-Sittingimage is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Downloads

Algemene voorwaarden

Productinformatie
 

Collectie bekijken